2021-… global energy crisis / Globale Energiecrisis

An energy crisis or energy shortage is any significant bottleneck in the supply of energy resources to an economy. In literature, it often refers to one of the energy sources used at a certain time and place, in particular, those that supply national electricity grids or those used as fuel in industrial development and population growth have led to a surge in the global demand for energy in recent years.

Index:

Introduction
Energiearmoede
Aardgas
Delfstoffen
Thoriumreactors
Protest tegen fossiele brandstoffen
Energietransitie
Windenergie
Zonne-energie
Thermonucleaire energie

Links

Introduction:
The 2021-2022 global energy shortage is one in a series of cyclical energy shortages experienced over the period of fifty years. It is more acutely affecting countries such as the United Kingdom and China, among others. After the beginning of COVID-19 pandemic in 2019-2020 causing rapid drop in energy demand and the corresponding cut in oil production despite the original hesitancy caused by 2020 Russia–Saudi Arabia oil price warOPEC responded slowly to the demand recovery under new normal, causing supply-demand imbalance, and the 2021–2022 global supply chain crisis further stressed the delivery of extracted petroleum. In December 2020, after months of restrictions, China fully blocked coal imports from Australia, which was China’s largest source of imported coal.

Brazil‘s worst drought in almost a century is threatening its electricity supply. Brazil relies on hydropower for two-thirds of its electricity. In the West Pacific, El Nino‘s impact on typhoon path have resulted in lowered waterfall throughout Southern China and Taiwan region in year 2020-2021, which also affected hydroelectric power supply in the area. Euractiv reported that European Commissioner for Climate Action Frans Timmermans told the European Parliament in Strasbourg “that “about one fifth” of the energy price increase can be attributed to rising CO2 pricing on the EU’s carbon market.” The 2021–2022 Russo-Ukrainian crisis have also threatened the energy supply from Russia to Europe, causing European countries to diversify their source of energy import.

Energiearmoede:

https://a3veen.tumblr.com/post/686415026015354880/stop-energiearmoede-isoleer-woningen
https://a3veen.tumblr.com/post/706893488995860481/hulp-voor-amsterdammers-zonder-energiecontract

Aardgas:

Delfstoffen:

Thoriumreactors:
Een thoriumreactor is een kernreactor die kernsplijting van uranium-233, ter plaatse geproduceerd uit thorium, als energiebron gebruikt. De gesmoltenzoutreactor (Engels: molten salt reactor (MSR) of soms liquid fluoride thorium reactor (LFTR)) wordt populair vaak aangeduid als ‘thoriumreactor’, hoewel ook een conventionele kerncentrale thorium als brandstof kan gebruiken en een gesmoltenzoutreactor ook alleen op uranium en plutonium kan werken. Door de toenemende schaarste van fossiele brandstoffen, het dreigende broeikaseffect, en het protest tegen kernenergie als gevolg van de kernrampen van Tsjernobyl en Fukushima, is de interesse in thoriumreactoren gestegen, omdat deze volgens voorstanders niet de nadelen dragen van op uranium gebaseerde reactoren, en daardoor een uitkomst kunnen bieden van het kernenergiedebat.

Wikipedia: Schema met mogelijke voordelen van een LFTR (Liquid Fuel Thorium Reactor)

Protest tegen fossiele brandstoffen:

Energietransitie:
Energietransitie is de van overheidswege bevorderde, technologische overgang van de maatschappij naar een situatie, waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm zal zijn dan het huidige, gecentraliseerde energiesysteem. In het nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag, en is de energievoorziening decentraal georganiseerd.

Het met deze transitie verbonden beleidsdoel is door de internationale gemeenschap neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Dit klimaatakkoord werd gesloten om een halt toe te roepen aan de – als ongewenst beschouwde – stijging van de jaarlijkse, wereldgemiddelde temperatuur, of global warming. Met het akkoord wil men de cumulatieve (van alle jaren bij elkaar opgetelde), gemiddelde temperatuurstijging op aarde, gemeten vanaf het begin van de industriële revolutie (1750) tot heden, beperken tot minder dan 2°C. Het verdrag betekende een doorbraak. De uitwerking ervan verschilt echter sterk per land, en niet alle landen onderkennen de urgentie van een energietransitie. Er is veel debat over de effecten en vormgeving van de energietransitie die sterk verschilt per land en in veel landen nog nauwelijks is begonnen. Uit een analyse van de huidige toezeggingen om de uitstoot tussen 2020 en 2030 te verminderen, blijkt dat bijna 75 procent van de klimaatbeloften gedeeltelijk of volledig onvoldoende zijn om bij te dragen aan het verminderen van broeikasgas uitstoot met 50 procent tegen 2030, en sommige van deze toezeggingen zullen waarschijnlijk niet worden gerealiseerd.


Windenergie:

Zonne-energie:
Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergiewaterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde.

De zon is een ster die zich gemiddeld op 150 miljoen kilometer afstand van de aarde bevindt. De energie die de zon uitstraalt ontstaat door kernfusie. De atmosfeer en de magnetosfeer (het magnetisch veld van de aarde) beschermen het leven op aarde tegen het grootste deel van de schadelijke straling die de zon naast licht en warmte eveneens uitstraalt. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen. De energie bereikt de aarde als licht en warmtestraling, een mengsel van elektromagnetische straling van verschillende golflengten, voor 99% liggend tussen 300 en 3000 nm. (De golflengten van zichtbaar licht vallen tussen 390 en 780 nm). Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit van zonnestraling. Dit gebeurt op dit moment in West-Europa vooral op twee manieren:

De term zonnepanelen wordt voor beide methodes wel gebruikt en is dus niet geheel eenduidig.

Thermonucleaire energie:

Links:
Lessons for the energy transition from the 2021 energy crisis

Stijgende gasprijzen

‘Paar miljard nodig’: kabinet mikt op compensatie gasrekening voor huishoudens en mkb’ers

150 miljoen euro voor aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens / Kabinet verlaagt energiebelasting en stelt extra geld voor isolatie beschikbaar

Meldpunt Energiealarm

Kom jij deze winter in de kou te zitten?

Startup Will Drill 12 Miles Into Earth’s Crust to Tap the Boundless Energy Below

Prijs van energie 86 procent hoger

EU is deze winter ‘voorbereid’ op stopzetting van levering Russisch gas

#REPowerEU with Solar: The 1TW EU Solar Pathway for 2030 – publication

Global Energy Review: CO2 Emissions in 2021 – Analysis – publication

Zo ziet dringende actie rondom de energietransitie eruit

We gaan deze crisis blijkbaar écht niet aangrijpen voor versnelling, en gooien er zelfs nog wat fossiele subsidies bij

Phaseout Pathways for Fossil Fuel Production Within Paris-Compliant Carbon Budgets – publication

Kernenergie en gas zijn ‘groen’ in nieuwe taxonomie EU

Agenda – 2021-2022 global energy crisis / Globale Energiecrisis

Aardgaswinningsproblematiek Groningen

Deel: